set image
檢驗套組
檢驗套組為健康檢查常見項目,共有43項,有血小板、血紅素、尿酸、膽固醇...等等;從基因方面得知的數值高或低,可以對應到體內先天健康狀況和疾病發生的風險,提供您認知身體狀況與哪些檢驗數值規劃定期追蹤。
TWD$8,500
包含 43 項檢測項目

page icon image
丙胺酸轉胺酶
page icon image
天門冬胺酸胺基轉移酶
page icon image
1,5-脫水葡萄糖醇
page icon image
C反應蛋白
page icon image
非對稱二甲基精胺酸
page icon image
肝細胞生長因子
page icon image
肝酵素
page icon image
性激素(女性)
page icon image
空腹血糖
page icon image
空腹胰島素
page icon image
尿酸
page icon image
促甲狀腺素
page icon image
甲狀腺素(T3-T4)
page icon image
白介素
page icon image
嗜中性球比例
page icon image
淋巴球比例
page icon image
單核球比例
page icon image
嗜鹼性球比例
page icon image
白血球數量
page icon image
肌酐酸
page icon image
血小板數量
page icon image
血中尿素氮
page icon image
血紅素濃度
page icon image
血管內皮生長因子
page icon image
游離胺基酸
page icon image
低密度脂蛋白
page icon image
蛋白尿
page icon image
血細胞比容
page icon image
紅血球數量
page icon image
鹼性磷酸酶
page icon image
纖維蛋白原
page icon image
膽紅素
page icon image
總膽固醇
page icon image
雌二醇
page icon image
胰島素阻抗
page icon image
脂聯素
page icon image
高密度脂蛋白
page icon image
淋巴細胞數量
page icon image
循環瘦素
page icon image
睪固酮
page icon image
載脂蛋白A1
page icon image
載脂蛋白B
page icon image
輔酶Q10