set image
抗衰老套組
衰老是人必經過程,提早發掘身體狀況,做足準備提早預防,抗衰老套組包含長壽、發炎體質、高齡疾病和抗衰老相關營養素等等基因,透過檢測結果了解自身未來可能發生的疾病(老年癡呆、帕金森氏症、心血管疾病等),認識防止衰老相關營養素的吸收狀況(Q10、鎂、胺基酸、維生素等),提早調整生活習慣,降低未來罹病風險。
TWD$10,000
包含 54 項檢測項目

page icon image
肺功能
page icon image
腎功能
page icon image
體內代謝能力
page icon image
睡眠品質
page icon image
肌力
page icon image
下肢力量
page icon image
正向情緒
page icon image
丙胺酸轉胺酶
page icon image
肥胖
page icon image
高三酸甘油酯血症
page icon image
高尿酸血症
page icon image
2型糖尿病
page icon image
骨密度
page icon image
代謝症候群
page icon image
生活滿意度
page icon image
阿茲海默症
page icon image
帕金森氏症
page icon image
冠狀動脈疾病
page icon image
心肌梗塞
page icon image
高血壓
page icon image
雄性素
page icon image
中風
page icon image
page icon image
page icon image
維生素A
page icon image
維生素B12
page icon image
磷脂膽鹼(卵磷脂)
page icon image
page icon image
維生素B6
page icon image
精胺酸
page icon image
維生素D
page icon image
Omega-3 (EPA)
page icon image
Omega-3 (DPA)
page icon image
Omega-3 (DHA)
page icon image
page icon image
血栓栓塞
page icon image
容易發炎
page icon image
過敏體質
page icon image
骨質疏鬆症
page icon image
總膽固醇
page icon image
雌二醇
page icon image
路易體失智症
page icon image
輔酶Q10
page icon image
運動習慣
page icon image
長壽
page icon image
高半胱胺酸
page icon image
維生素E
page icon image
page icon image
葉酸
page icon image
維生素K
page icon image
page icon image
維生素B1
page icon image
主觀幸福度
page icon image
甲狀腺素(T4)